Iedereen heeft te maken met rechten en plichten, maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe weet ik waar ik recht op heb? Het begint met de Grondwet, deze wet geldt voor iedereen die in Nederland woont. Bijvoorbeeld: iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, je mag niet discrimineren en je hebt recht op vrijheid van meningsuiting. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Daarnaast heb je ook plichten. Zo heb je de plicht om de grondrechten van anderen te respecteren. Een ander voorbeeld is de leerplicht. Je bent leerplichtig vanaf het moment dat je 5 jaar bent geworden. Je ouders zijn je verplicht om je onderwijs te laten volgen.

Zo bestaat er ook een 'Verdrag inzake de Rechten van het Kind'. In dit verdrag, dat door heel veel landen in de wereld is ondertekend, staan de belangrijkste rechten speciaal voor kinderen en jongeren. De belangrijkste rechten zijn: het recht op onderwijs, het recht op bescherming tegen mishandeling, het recht op leven, rust en vrije tijd. Voor meer info over de rechten van het kind www.derechtenvanhetkind.nl